::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ::Welcome to Bansuan jananusorn School :: http://www.banjan.ac.th


นายวัชระ บุบผามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

นายปิยวัฒน์ ปานด้วง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ

 

  


รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายประวิทย์ ต่อรุ่งเรืองกิจ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ

 


รองผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 นางอรุณี ตั๊นงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นายมงคล แสนประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษนางศศิธร อัจจิมาธร
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางศศิธร จันทวี
ครูชำนาญการพิเศษนายธงชัย วงษ์บูรณาวาทย์
ครูชำนาญการพิเศษนางอาภรณ์ ดวงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวกัลยา โอสถผสม
ครูชำนาญการ

 นายอวะสัน บรรจงปรุ
ครูชำนาญการนายคมสัน วงษ์ชาลี
ครูนางสาวพรพิมล โกศลวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษยา หวังกุนกลาง
ครูผู้ช่วย

 

นายสุวัธชัย ศรีเล็ก
ครูผู้ช่วย

นางสาวจณิสตา รักความซื่อ
ครูผู้ช่วยนางสาวนวพร พิมแพร
ครูอัตราจ้างนางสาวศศิธร กิติรัตน์
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 


นางวัลลภา ปู่ชูประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางฉวีวรรณ งามวงศ์วาน
ครูชำนาญการ


นายกมล นาวาเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางวราภรณ์ กุศลมโน
ครูชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย ธรรมนิยม
ครูชำนาญการ


นางรัตนา อติเรกวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพรพนา ช้างสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสาวสุดา ธนพิบูลกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางทวีรัชต์ ถนอมรอด
ครูชำนาญการ


นางกัลยรัตน์ อัญชลี
ครูชำนาญการ


นายเทพมงคล มังกร
ครู

 


นางสาวชุลีพร มาศจด
ครู


นางสาวกนกวรรณ อุทาธร
ครูผู้ช่วย


นางสาวสมฤดี แซ่เฮ้ง
ครูผู้ช่วย


นางสาวศศิวิมล ขอนดอก
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวอรอิริยา สัมพันธ์พงค์
ครูผู้ช่วย

 

 


นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางกิตติยา ศรีวิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเพ็ญศรี โสดขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประจักษ์ ส่องสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง
ครู

 


นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์ 
ครูชำนาญการ


นางสาวชณกทิพ การุณย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ จันทร์สด
ครูผู้ช่วย

 

 

 

 


นางสุภิญญา พ้นภัยพาล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนิภาภร ฤกษ์สวัสดิ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชลลดา ยิ้มเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นายชาญจิต ธีรวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนพดารา ใบเจริญ
ครูชำนาญการ


นางประคอง สุทธิมูล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกุหลาบทิพย์ เพ็งอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสาวอำไพ พ้นภัยพาล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสิริกาญจน์ กุลประยงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวฝนทิพย์ หาญชนะ
ครูผู้ช่วย


นางสาวศิริพร พิมพ์สารี
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยง
พนักงานราชการนายณัฎฐกิตต์ ศรีสันต์
ครูอัตราจ้าง


นางสาววันวิสา ถุงทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 


นางสาวสุภาภรณ์ ภัทรพิศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางระวิวรรณ ศิริจันทร์
ครูชำนาญการ


นางนัยนา วงษ์เกษม
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสมโภชน์ ส่องสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัชนี ทองมาก
ครูชำนาญการ


นางสมทรง เคลือบสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจุรีย์ ชัยเจริญกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสุชาดา ชูชัยวรากิจ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ์
ครู


นางสาวขวัญเรือน จิตต์จักร์
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุปรียา ยุวศรี 
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวธมนันท์ กันดิษฐ
ครูผู้ช่วย


นางสาวติปราฝัน พรมภักดี
ครูผู้ช่วย


นางสาวมนัสพร ตันศิริจิรพัชร
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสวรรยา คุ้มพงษ์
ครูอัตราจ้าง

 

MR.Jalem Singh Dhaliwal
ครูต่างประเทศ


MissBritluny victoria Gee
ครูต่างประเทศ


นางสาวลี่ เหว่ย ฉวน
ครูต่างประเทศ 
 


นางสงวน ปัญญาประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายชยพล ฉายวิเชียร
ครูชำนาญการ


นายธำรงค์ ยิ้มเจรืญ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นายปรีชา พูลทวี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวลักขณา ใช้ฮวดเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


ดร.ศิริพร ชอบสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัชชาภัทร ยุระหาร
ครูผู้ช่วย

 

 

 

 


นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางจเร โกมลสุต
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวาณี พวงสุดรัก
ครูชำนาญการ

 


นางวาสนา วรรณรักษ์
ครูชำนาญการ


นางกุลวดี พงษ์พิทักษ์
ครูชำนาญการ


นางสาวสมรัก หาญณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุขวุฒิ มงคลฉัตรพร
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางเปี่ยมรัตน์ มงคลฉัตรพร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต
ครูชำนาญการ


นางอภิญญา ทับทอง
ครูชำนาญการ


นายอำนวย พุทธภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสาวศันสนีย์ ศรีสุข
ครู


นางสาวสมฤทัย จันดี
ครูผู้ช่วย


นางสาววีรนุช สองแก้ว
ครูผู้ช่วย


นายวิษณุ พรจริยธรรม
ครูอัตราจ้าง

 


นายอัษฎาพร พุทธภูมิ
ครูอัตราจ้าง


นางสาวจุฬาลักษณ์ สิมมาเคน
ครูอัตราจ้าง

 


นางวาสนา วิสาโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา
ครู

นางสาวนิติพร เจริญแพทย์
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วยนายมีศักดิ์ ศิริรักษ์
พนักงานราชการ


นางสาววรัญญา จันทร์มี
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

นางสาววาลี สุริมานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว

นางสาวระเบียบ สาธุการันต์
ครูผู้ช่วย
งานห้องสมุด

 

นายกิตติศักดิ์ บุญพอ
ครูอัตราจ้าง
งานแนะแนว

นางสาวศศิธร หอมแสง
ครูอัตราจ้าง
งานพัสดุ

นางสาวศุภิสรา รองาม
ครูอัตราจ้าง
งานสารบรรณ

นางสาวกนิษฐา เพชรประเสริฐสุข
ครูอัตราจ้าง
งานวิชาการ

 

นางสาวอาภาพร ดีรัศมี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววาสนา วสิกรัตน์
ครูอัตราจ้าง
งานกิจการนักเรียน

นางสาวปิ่นอนงค์ ตะเพียนทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

 

 

 


นายบัญชา ช่วยชูทรัพย์
ช่างปูนชั้น 2


นายทัศนุ สมงาม
พนักงานบริการ

 


นายมนู มหากันฑ์
ช่างไฟฟ้า

นายชนสรณ์ ยะสะวุฒิ
ช่างไฟฟ้า

นายนา ตันหลง
ช่างไฟฟ้า

นางถาวร ผาสุข 
แม่บ้าน

 

นางสมทรง คล้ายเนียม 
แม่บ้าน

นางสาววิภา พงษ์ไพโรจน์ 
แม่บ้าน

นางสาววาสนา ปุราสะเก 
แม่บ้าน

นางจันทรา ฉวีรัมย์ 
แม่บ้าน

 

นางสาวอาภาภรณ์ ลำปะพา 
แม่บ้าน