ชิ้นงานและงานวิจัยครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

ชื่อครู ประเภท เรื่อง
นางศันสนีย์ บังเกิดสุข บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การออกแบบเทคโนโลยี
นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา บทคัดย่อ นวัตกรรม ชุดฝึกทักษะเครื่องดนตรีขิม
นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา วิจัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองฯ
นางสาวสุดา ธนพิบูลกุล ผลงานที่สำคัญโดยย่อ ความมุ่งมั่นของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้