::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ::Welcome to Bansuan jananusorn School :: http://www.banjan.ac.th


นางนภาพร มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวหนูแปง ปะกิระคะ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมมา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางปฏิญา บุญผ่อง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

นายเฉลิมเกียรติ สมานพันธุ์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

นายอวะสัน บรรจงปรุ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางสาวพรพิมล โกศลวัฒน์
ครู


นางอาภรณ์ ดวงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


 

นางศศิธร จันทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยา โอสถผสม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี
ครูชำนาญการ 

 


นางสาวบุษยา หวังกุนกลาง
ครู


 

นางสาวจณิสตา รักความซื่อ
ครู
นางสาวกัญญ์ชิสา มานเสนกิตติ์ธนา
ครู


นางสาวสุวิมล บัวทอง
ครู


 

นางสาวขวัญธีรา อาจมนตรี
ครู


 

นายสิทธิพัฒน์ จรกระจ่าง
ครู


นางสาวแอนนา สุภาพญาติ
ครูชำนาญการ


นางสาวบัณฑิตา  อดิเรกศร ครูผู้ช่วย


ว่าที่ ร.ต. ณรงค์เกียรติ จันทคัต
ครูอัตราจ้าง


 


 

 

นางทวีรัชต์ ถนอมรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางฉวีวรรณ งามวงศ์วาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาทิตย์ กฤษณา
ครู

 

นางพรพนา ช้างสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศันสนีย์ บังเกิดสุข
ครูชำนาญการ


นายเทพมงคล มังกร
ครูชำนาญการ

 

นางสาวศศิวิมล ขอนดอก
ครูนางสาวกนกวรรณ อุทาธร
ครู


นางสาวสมฤดี แซ่เฮ้ง
ครู


นางสาวสมฤทัย จันดี
ครู

 นางสาวอรอิริยา สัมพันธ์พงค์
ครู


นายปวีณวัชร ศรีสุข
ครูนางสาวรุ่งนภา มีทรง
ครู


นายพงษ์เดช อินเป็ง
ครู

 

นางสาวสุธารัตน์ รินสันเทียะ
ครู

นายกรรพล เมืองคำ
ครู

นางสาวนัฐธิดา นพพันธ์
ครู

นายนำพล พลเยี่ยม
ครู

 

นายนิธินันท์ วรรณา
ครู


นางสาวสุนิสา สิทธิเสนา
ครู


นางสาวพรรณธร คงใหญ่
ครู


นางสาวชญานี แห้วเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย


 

นายพิชญ์ ภูเขียว
ครูผู้ช่วย

 

นางสาววรัญญา โพชนะจิต
ครูชำนาญการ

นางสาวกุลนันท์  นนนุศาสตร์
ครูผู้ช่วย


นายกิตติ บุญเชิด
ครูอัตราจ้าง


 

นายพลประกาย สุวรรณรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นายจรัสรวี ชูแก้ว
ครูอัตราจ้าง

 


นางสาวชณกทิพ การุณย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวปาริชาติ จันทร์สด
ครู


นางสาววิมลทิพย์ ชุติมนต์โฆษิต
ครู

 

 


นางสาวปาริฉัตร แสงเสน
ครู


 

นางสาวกัลย์สุดา ขำศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวการะเกด จิตสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวกันตา  ไกรภักดี
ครูชำนาญการ

 

นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร
ครูชำนาญการ

นางสาวญาศุมินทร์  แก้วสองสี
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวศิริพร พิมพ์สารี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายโชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์
ครูชำนาญการ


นางสุภิญญา พ้นภัยพาล
ครู

 

นางสาวนุชนาถ มุ่งหาผล
ครู


นายอนันต์ เวชวิรัตน์
ครู

ว่าที่ ร.ต.หญิง พัชรียา รสฟุ้ง
ครู

นายธนวัฒน์ ปริญญาวาณิชย์
ครู

 

นายประวิทย์ ทองเทศ
ครู


นายชิตชัย ชุมวรฐายี์
ครู

นางสาวศิริรัตน์ สีทิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรัญญา  ขนาดถัง
ครูผู้ช่วย


 


นางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยง
พนักงานราชการนายธนพล โพธิขันธ์
ครูวิกฤต


นายเอกรินทร์ หอมสุข
ครูอัตราจ้าง

 


 

 


 


 

นางสาวนวพร  เกษมธารนันท์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทตยาภรณ์ รัฐนันทมงคล 
ครูชำนาญการ


นางสาวกุลชาติ หนองพล 
ครู

 


นางสาวขวัญเรือน จิตต์จักร์
ครูนางสาวนวลพรรณ ชลารักษ์
ครูชำนาญการนางสมทรง เคลือบสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวติปราฝัน พรมภักดี
ครู

 

นางสาวจิราภรณ์ พ่านปาน 
ครู

นางสาวอิศราวรรณ สัมพันธ์พร
ครู

นายอำพล ธรรมโร
ครู

นางสาวกัลยาศิริ แสงสว่าง
ครู

 

นางสาวจิตราพร อุมัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวปทุมรัตน์ คำโมนะ
ครูผู้ช่วย

นางสาววนาลี  วันเชียง 
ครูชำนาญการ

 

นางสาวเบญจพร เลิศสุรัตน์
ครู

 

นางพัชรพรรณ ปานะโปย 
พนักงานงานราชการ

นางสาววรัญญา หอมชื่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปริญญา สารี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัฏฉราภรณ์ ดีนัก
ครูอัตราจ้าง

 

Miss Kristyline S. Magcalas
ครูอัตราจ้าง

Mr. Daniel Forteza
ครูอัตราจ้าง

Ms. Irene G. Pulas
ครูอัตราจ้าง

Miss Wang Jing Yu
ครูอัตราจ้าง

 

Mr. Alexander R. Young
ครูอัตราจ้าง

Mr.Marco Castillo Faustino
ครูอัตราจ้าง

 

 


นายนเรศ วันเชียง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ดร.ศิริพร ชอบสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชวินโรจน์ สรรพสิทธิพานิช
ครู

 

นายธีรเมธ สีเขียวสด
ครูผู้ช่วย

นายวีระชัย  สามารถ
ครูผู้ช่วย

นายปิยณัฐ  อุปแก้ว
ครูผู้ช่วย


 


 


 


 


 

นางสาวพรินท์พัช สองแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 


นางสาวกนกวรรณ แสงอรุณ
ครู

นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ
ครูชำนาญการ

 

นางอภิญญา ทับทอง
ครูชำนาญการ


นางสาวเบญจมาภรณ์  พันธ์ศิริ
ครูชำนาญการ


นางสาวโชติกา ชำนาญกิจ
ครูอัตราจ้าง 

 


 

นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนิติพร เจริญแพทย์
ครู


นางสาวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง
ครู


 นายมีศักดิ์ ศิริรักษ์
ครู


นางสาวจุฑามาศ บินชัย
ครูนางสาวอนุสรา  จันทรา
ครูผู้ช่วยนายนเทพ มากแจ้ง
พนักงานงานราชการ

 


นางสาวศิรประภา เทพารส
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

นางสรียา แสงสากล
ครู
งานแนะแนว

นางสาวณัฎฐนิชา สาธุการันต์
ครู
งานห้องสมุด

 

นางสาวสุนทรีย์  คำคง
ครู
งานแนะแนว


นางสาวสุภาพร  คำนวนอินทร์ ครู
งานแนะแนว

 

 


 

  

 

นางศศิธร สร้อยทิพย์
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอาภาพร ดีรัศมี
ครูอัตราจ้าง
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา


 

นางสาวกนิษฐา เพชรประเสริฐสุข
ครูอัตราจ้าง
งานวิชาการนางสาวธัญดา บรรพสุวรรณ
ครูวิกฤต

 


นางธนาพร โตจินดา
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

นายนา ตันหลง
ช่างไฟฟ้า

นายชนสรณ์ ยะสะวุฒิ
ช่างไฟฟ้า


 

นายแผน สุรินทบูรณ์ 
ยาม 


นายภัยวัน ใคร่นุ่นน้อย
ยาม

นางถาวร ผาสุข 
แม่บ้าน

 

นางสมทรง คล้ายเนียม 
แม่บ้าน

 

นางสาววิภา พงษ์ไพโรจน์ 
แม่บ้าน

นางสาวอาภาภรณ์ ลำปะพา 
แม่บ้าน 

นางสาวสุภาพร หอมไลย์ 
แม่บ้าน

 

นางสาววาสนา หงส์ทอง
แม่บ้าน

 

นางสาวยุวลักษณ์ มณีศรี
แม่บ้าน