::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ::Welcome to Bansuan jananusorn School :: http://www.banjan.ac.th


นางนภาพร มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวหนูแปง ปะกิระคะ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมมา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นายเฉลิมเกียรติ สมานพันธุ์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

นางปฏิญา บุญผ่อง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

นายอวะสัน บรรจงปรุ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศศิธร จันทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี
ครูชำนาญการ 


 


นางอาภรณ์ ดวงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยา โอสถผสม
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวพรพิมล โกศลวัฒน์
ครู

 


นางสาวบุษยา หวังกุนกลาง
ครู


 

นางสาวจณิสตา รักความซื่อ
ครู
นางสาวกัญญ์ชิสา มานเสนกิตติ์ธนา
ครู


นางสาวแอนนา สุภาพญาติ
ครูชำนาญการ


 

นางสาวสุวิมล บัวทอง
ครู


 

นางสาวขวัญธีรา อาจมนตรี
ครู


นายสิทธิพัฒน์ จรกระจ่าง
ครู


นางสาวบัณฑิตา  อดิเรกศร ครูผู้ช่วย


ว่าที่ ร.ต. ณรงค์เกียรติ จันทคัต
ครูอัตราจ้าง


 

 

 

 

นางสาวศศิวิมล ขอนดอก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางทวีรัชต์ ถนอมรอด
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศันสนีย์ บังเกิดสุข
ครูชำนาญการ

 

นางพรพนา ช้างสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางฉวีวรรณ งามวงศ์วาน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเทพมงคล มังกร
ครูชำนาญการ นางสาวกนกวรรณ อุทาธร
ครูนางสาวสมฤดี แซ่เฮ้ง
ครู


นางสาวสมฤทัย จันดี
ครู


นายปวีณวัชร ศรีสุข
ครู


 


นางสาวรุ่งนภา มีทรง
ครู


นายพงษ์เดช อินเป็ง
ครู


นางสาวสุธารัตน์ รินสันเทียะ
ครู


นางสาวนัฐธิดา นพพันธ์
ครู 

นายอาทิตย์ กฤษณา
ครู


นางสาวสุนิสา สิทธิเสนา
ครู

นายนำพล พลเยี่ยม
ครู


นายนิธินันท์ วรรณา
ครู

 


นางสาวพรรณธร คงใหญ่
ครู

นางสาวชญานี แห้วเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย

นายพิชญ์ ภูเขียว
ครูผู้ช่วย


นางสาววรัญญา โพชนะจิต
ครูชำนาญการ


 

นางสาวกุลนันท์  นนนุศาสตร์
ครูผู้ช่วย

 

นายกิตติ บุญเชิด
ครูอัตราจ้าง

นายพลประกาย สุวรรณรัตน์
ครูอัตราจ้าง


นายจรัสรวี ชูแก้ว
ครูอัตราจ้าง


 

 

 

 


นางสาวชณกทิพ การุณย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวปาริชาติ จันทร์สด
ครู


นางสาววิมลทิพย์ ชุติมนต์โฆษิต
ครู

 

 


นางสาวปาริฉัตร แสงเสน
ครู


 

นางสาวกัลย์สุดา ขำศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวการะเกด จิตสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวกันตา  ไกรภักดี
ครูชำนาญการ

 

นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร์
ครูชำนาญการ

นางสาวญาศุมินทร์  แก้วสองสี
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวศิริพร พิมพ์สารี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสุภิญญา พ้นภัยพาล
ครู


นางสาวนุชนาถ มุ่งหาผล
ครู


 

ว่าที่ ร.ต.หญิง พัชรียา รสฟุ้ง
ครู


นายธนวัฒน์ ปริญญาวาณิชย์
ครู


นายประวิทย์ ทองเทศ
ครู


นายชิตชัย ชุมวรฐายี์
ครู

 

นางสาวศิริรัตน์ สีทิม
ครูผู้ช่วย


นายโชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์
ครูชำนาญการ


นางสาวจรัญญา  ขนาดถัง
ครูผู้ช่วย


นางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยง
พนักงานราชการ


 


นายธนพล โพธิขันธ์
ครูวิกฤต


นายเอกรินทร์ หอมสุข
ครูอัตราจ้าง


 

 


 

 


 


 

นางสาวกุลชาติ หนองพล 
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ์
ครูชำนาญการนางสมทรง เคลือบสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ


 


นางสาวขวัญเรือน จิตต์จักร์
ครู


นางสาวติปราฝัน พรมภักดี
ครู


นางสาวจิราภรณ์ พ่านปาน 
ครู


นางสาวทตยาภรณ์ รัฐนันทมงคล 
ครูชำนาญการ

 

นางสาวอิศราวรรณ สัมพันธ์พร
ครู


นายอำพล ธรรมโร
ครู


นางสาวกัลยาศิริ แสงสว่าง
ครู


นางสาวจิตราพร อุมัด
ครูผู้ช่วย


 

นางสาวปทุมรัตน์ คำโมนะ
ครูผู้ช่วย


นางสาววนาลี  วันเชียง 
ครูชำนาญการ


นางสาวนวพร  เกษมธารนันท์
ครูชำนาญการ

 

นางสาวเบญจพร เลิศสุรัตน์
ครู

 

นางพัชรพรรณ ปานะโปย 
พนักงานงานราชการ

นางสาววรัญญา หอมชื่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปริญญา สารี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัฏฉราภรณ์ ดีนัก
ครูอัตราจ้าง

 

Miss Kristyline S. Magcalas
ครูอัตราจ้าง

Mr. Daniel Forteza
ครูอัตราจ้าง

Ms. Irene G. Pulas
ครูอัตราจ้าง

Mr. Alexander R. Young
ครูอัตราจ้าง

 

Mr.Marco Castillo Faustino
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

นายชวินโรจน์ สรรพสิทธิพานิช
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ดร.ศิริพร ชอบสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษนายนเรศ วันเชียง
ครู


 

นายธีรเมธ สีเขียวสด
ครูผู้ช่วย


นายวีระชัย  สามารถ
ครูผู้ช่วย


นายปิยณัฐ  อุปแก้ว
ครูผู้ช่วย


 


 


 


 


 

นางสาวพรินท์พัช สองแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 


นางสาวกนกวรรณ แสงอรุณ
ครู


นางอภิญญา ทับทอง
ครูชำนาญการ


 

นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ
ครูชำนาญการ

 


นางสาวเบญจมาภรณ์  พันธ์ศิริ
ครูชำนาญการนางสาวโชติกา ชำนาญกิจ
ครูอัตราจ้าง 

 


 

นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนิติพร เจริญแพทย์
ครู


นางสาวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง
ครู


 นายมีศักดิ์ ศิริรักษ์
ครู


นางสาวจุฑามาศ บินชัย
ครูนางสาวอนุสรา  จันทรา
ครูผู้ช่วยนายนเทพ มากแจ้ง
พนักงานงานราชการ

 


นางสาวศิรประภา เทพารส
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

นางสาวณัฎฐนิชา สาธุการันต์
ครู
งานห้องสมุด

นางสาวสุนทรีย์  คำคง
ครู
งานแนะแนว


 

นางสาวสุภาพร  คำนวนอินทร์ ครู
งานแนะแนว 

 


 

  

 

นางศศิธร สร้อยทิพย์
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอาภาพร ดีรัศมี
ครูอัตราจ้าง
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา


 

นางสาวกนิษฐา เพชรประเสริฐสุข
ครูอัตราจ้าง
งานวิชาการนางสาวธัญดา บรรพสุวรรณ
ครูวิกฤต

 


นางธนาพร โตจินดา
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

นายนา ตันหลง
ช่างไฟฟ้า

นายชนสรณ์ ยะสะวุฒิ
ช่างไฟฟ้า


 

นายแผน สุรินทบูรณ์ 
ยาม 


นายภัยวัน ใคร่นุ่นน้อย
ยาม

นางถาวร ผาสุข 
แม่บ้าน

 

นางสมทรง คล้ายเนียม 
แม่บ้าน

 

นางสาววิภา พงษ์ไพโรจน์ 
แม่บ้าน

นางสาวอาภาภรณ์ ลำปะพา 
แม่บ้าน 

นางสาวสุภาพร หอมไลย์ 
แม่บ้าน

 

นางสาววาสนา หงส์ทอง
แม่บ้าน

 

นางสาวยุวลักษณ์ มณีศรี
แม่บ้าน