ชิ้นงานและงานวิจัยครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

ชื่อครู ประเภท เรื่อง
นางสาวศิริพร ชอบสะอาด วิจัย รายงานผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
นางสาวศิริพร ชอบสะอาด วิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมผสานที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
นางสาวศิริพร ชอบสะอาด วิจัย ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางศันสนีย์ บังเกิดสุข บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การออกแบบเทคโนโลยี
นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา บทคัดย่อ นวัตกรรม ชุดฝึกทักษะเครื่องดนตรีขิม
นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา วิจัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองฯ
นางสาวสุดา ธนพิบูลกุล ผลงานที่สำคัญโดยย่อ ความมุ่งมั่นของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้